RETOURNEREN

– HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
– Petit Bleu
– Zwitserlandstraat 32
– 2408CP  Alphen aan den Rijn
– Nederland
– info@petitbleu.nl
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , of wordt op verzoek toegestuurd, maar bent hiertoe niet verplicht.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 werkdagen via e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

– KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
Indien gebruik gemaakt is van betaling onder rembours, dan zijn ook de rembourskosten  voor rekening van de consument.

2. Als de consument de overeenkomst herroept, worden alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, door ons terugbetaald. Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal door ons voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

– UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a die snel kunnen bederven of verouderen;

b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

d) voor losse kranten en tijdschriften;

e) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk);

f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

g) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:

a) bij weddenschappen en loterijen.

b) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;